fbpx

<b>REGULAMIN KONKURSU</b> <span style="color:red">east rent</span>”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu (Konkurs) jest east rent- wypożyczalnia samochodów, ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok, NIP: 542-200-12-89 (Organizator).
2. Portal: www.facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem Konkursu.
3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
5. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
6. Zasady Konkursu określone są postanowieniami Regulaminu oraz bezpośrednio w ogłoszeniu konkursu, który jednak nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawa.

§ 2 TERMIN I MIEJSCE PRZEPOWADZENIA KONKURSU
1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na oficjalnym profilu Organizatora prowadzonym na portalu www.facebook.com dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/eastrentpl/ (Profil Organizatora).
2. Termin przepowadzenia konkursu określony jest w ogłoszeniu konkursowym.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca aktywne konto na portalu: www.facebook.com (Uczestnik).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Logistyka Podlasie, east rent oraz ich najbliższa rodzina.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i darmowe. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu oraz warunków podanych w treści ogłoszenia konkretnego Konkursu.

§ 4 ZASADY KONKURSU
1. Zasady uczestnictwa w konkursie opisane są bezpośrednio w ogłoszeniu konkursu.
2. Wykonanie Zadania konkursowego zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 powyżej stanowi zgłoszenie udziału w Konkursie.
3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie i zamieścić tylko jedno zgłoszenie. W przypadku zamieszczenia dwóch zgłoszeń Organizator pod uwagę weźmie tylko pierwsze zgłoszenie.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
5. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie za sam udział w Konkursie.
6. Zadanie konkursowe musi być autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich.
7. W Konkursie nie będą brały udziału zadania konkursowe, które:
a. naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym prawo autorskie lub nie są autorstwa Uczestnika, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
b. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype, itp.,
c. zostały zgłoszone więcej niż raz,
d. są sprzeczne z regulaminem FB.
8. Nadzór na prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja (Komisja), powołana przez Organizatora, w składzie: a. przewodniczący Komisji; b. członek Komisji; c. sekretarz Komisji.
9. Kryterium wyboru zwycięzcy określa ogłoszenie konkursowe.
10. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do 7 dni po zakończeniu konkursu, poprzez ich ogłoszenie na oficjalnym profilu Organizatora prowadzonym na portalu www.facebook.pl.

§ 5 NAGRODY
1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody: 
- wykaz nagród publikowany jest w ogłoszeniu konkursowym.
2. Nagrodę należy odebrać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w Makro (Al. Jana Pawła II 92, 15-704 Białystok). Wydanie nagrody wiąże się z podpisaniem protokołu odbioru nagrody.
3. Zwycięzca Konkursu nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
5. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych z Konkursem, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości każdej nagrody. Od łącznej wartości nagrody Organizator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego.
6. Warunkiem przekazania Nagrody Zwycięzcy jest zgłoszenie się zwycięzcy do Organizatora Konkursu nie później niż w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu w celu podania danych oraz ustalenia terminu odbioru nagrody. Wiadomość powinna zostać wysłana poprzez wiadomość prywatną przesłaną za pośrednictwem portalu: www.facebook.com na Profil Organizatora, z profilu tej samej osoby, która udostępniła zwycięskie zgłoszenie.
7. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku nieotrzymania przez Organizatora zgłoszenia, o którym mowa w § 4 pkt 1 powyżej lub niedopełnienia warunków Regulaminu. W każdym z wymienionych przypadków Organizator powiadamia Zwycięzcę o fakcie utraty prawa do Nagrody poprzez korespondencję elektroniczną za pośrednictwem portalu: www.facebook.com. W przypadku utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody, Nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.

§ 6 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a) jest wyłącznym autorem zgłoszenia oraz Zadania konkursowego i posiada do nich pełne prawa autorskie,
b) osobom trzecim nie przysługują prawa i roszczenia do zgłoszenia oraz Zadania konkursowego,
c) zgłoszenie oraz Zadanie konkursowe nie stanowią zapożyczenia lub opracowania innego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 613 j.t.),
d) zgłoszenie oraz Zadanie konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku,
e) nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania zgłoszenia oraz Zadania konkursowego.
2. Uczestnik Konkursu wykonując Zadanie konkursowe, w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie, wyraża zgodę na udostępnianie i rozpowszechnianie zgłoszeń konkursowych na Profilu Fundatora.
3. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się regulaminem platformy społecznościowej Facebook.

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Do kompetencji Komisji należy rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 45 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
3. Reklamacje powinny zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora i zawierać dopisek „Reklamacja – Konkurs Podsumowanie wakacji w east rent” oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres pocztowy Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
5. Zainteresowani są powiadamiani listem poleconym o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji Komisja opiera się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa.
6. Tryb reklamacyjny nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi.

§ 8 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania Nagrody oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenia reklamacji.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
4. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale są niezbędne do udziału w Konkursie, w szczególności wydania nagród. Dane osobowe Uczestników są niezwłocznie usuwane po zakończeniu i rozliczeniu Konkursu, w tym wydaniu Nagrody i dochowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz gdy, Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
5. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.12.2017r.
2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. EAST RENT przysługuje prawo do zmian niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://eastrent.pl/regulaminkonkursu oraz w siedzibie Organizatora.
Wypożyczalnia Samochodów Białystok east rent
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA W MAKRO:
Al. Jana Pawła II 92
15-704 Białystok (hala Makro)
kontakt@eastrent.pl
tel: +48 85 6533200
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - piątek: 7:00 - 19:00
Sobota: 8:00 - 14:00
Niedziela oraz dni wolne od pracy: nieczynne

KLUCZYKOMAT W GALERII ATRIUM BIAŁA:
ul. Miłosza 2 (środkowe wyjście na parking)
15-265 Białystok
Godziny odbioru i zwrotów:
Poniedziałek - sobota: 7:00 - 22:00
Niedziela: 9:00 - 21:00

KLUCZYKOMAT W MAKRO:
Al. Jana Pawła II 92
15-704 Białystok (hala Makro)
Godziny odbioru i zwrotów:
Poniedziałek - niedziela: całodobowo

Odwiedź nas:
Designed by HTAkces
INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce oraz zapoznaj się z naszą polityką prywatności. Klikając AKCEPTUJĘ, zgadzasz się na wykorzystanie przez nas plików cookie.

Przeczytaj o naszej firmie

Wypożyczalnia samochodów Białystok east rent jest lokalną firmą rent a car. Naszym celem jest zapewnienie klientom jakości znanej z wypożyczalni międzynarodowych, zachowując przystępne ceny wynajmu auta. To Państwa zadowolenie jest dla nas najważniejsze.
Rozwijamy naszą flotę o auta, których nie spotkacie w innych autowypożyczalniach. Staramy się zapewnić jak największy wybór aut do wypożyczenia w Białymstoku. Promujemy to co lokalne, a więc również auta staramy się zamawiać w białostockich salonach.


Białystok i Podlasie jest tym, co bardzo akcentujemy w naszej firmie. Wszystkie zdjęcia wykorzystywane w materiałach marketingowych wykonaliśmy sami i przedstawiają one nasze auta na tle najciekawszych miejsc naszego regionu i miasta. Dbamy o każdy detal. W samochodach east rent odnajdziecie Państwo potwierdzenie wykonania czynności sprawadzających auto pod kątem bezpieczeństwa i komfortu.
Zależy nam na tym, abyście byli Państwo zadowoleni na każdym etapie korzystania z naszych usług. W każdym samochodzie odnajdziecie upominek powitalny, nawiązujący do pory roku :)


Profesjonalizm pracowników wypożyczalni samochodów Białystok east rent docenił białostocki oddział Telewizji Polskiej – zapraszając nas do udziału w programie Turbo Podlasie. Konsultanci east rent wystąpili jako eksperci z dziedziny wynajmu samochodów. Podczas programu zaprezentowaliśmy profil rynku wypożyczalni samochodów w Białymstoku. Eksperci east rent przedstawili główne źródła najmu na podlaskim rynku. Jednym z ważniejszych tematów programu było omówienie tematyki bezgotówkowego wynajmu samochodów z polisy OC sprawcy. – Będąc poszkodowanym w wypadku lub kolizji przysługuje nam samochód zastępczy na koszt ubezpieczyciela sprawcy kolizji. Wszystkimi formalnościami związanymi z organizacją oraz likwidacją kosztów wynajmu samochodu zastępczego zajmuje się wypożyczalnia samochodów. Wystarczy kilka podpisów i klient odjeżdża bezpłatnym samochodem. – mówi Paweł Pryzmont – koordynator projektów w firmie east rent. Jednym z tematów programu było zagadnienie sezonowości w branży Rent a Car Białystok. W województwie podlaskim, pomimo braku połączenia kolejowego oraz lotniczego, mocno odczuwalny jest wzrost liczby klientów prywatnych – związany z ruchem turystycznym. Klienci przyjeżdżający z zagranicy są bardzo wymagający. Wymagania tej grupy są w stanie spełnić tylko nieliczne wypożyczalnie. Klienci Ci oczekują wyłącznie nowych samochodów, wyposażonych w klimatyzację oraz pełen pakiet ubezpieczeń. Ważny jest również czas wypożyczenia, oraz możliwość wcześniejszej rezerwacji pojazdu. Autowypożyczalnia East Rent spełnia wszystkie te wymagania – przez co obserwujemy duży wzrost grupy powracających klientów – mówi Marcin Pilic z wypożyczalni east rent. W przypadku firm głównymi powodami korzystania z usług Rent a Car jest oczekiwanie na zamówiony pojazd lub sprostanie sezonowości biznesu. Firma nie musi kupować samochodu, gdy jest on potrzebny jedynie na określony czas w roku. Umowa z wypożyczalnią może być zawarta na określony czas – co pozwala na optymalizację kosztów. W programie zwrócono uwagę na coraz większą świadomość klientów w zakresie dostępności oraz niższych cen wynajmu aut niż się powszechnie uważa. Z uwagi na to, że średni wiek samochodu w Polsce to kilkanaście lat – coraz więcej klientów zabezpiecza się przed awarią korzystając z usług wynajmu samochodu. W przypadku awarii swojego pojazdu poza granicami kraju – koszt naprawy lub holowania pojazdu - często przekracza wartość samochodu. W przypadku wynajęcia nowego samochodu w wypożyczalni - jesteśmy w tym zakresie bezpieczni. Oprócz tego, wszystkie samochody w naszej firmie mają pełen pakiet ubezpieczeń – gwarantujący holowanie i naprawę w przypadku awarii w całej Europie – mówi Marcin Pilic.
Główną atrakcją programu była prezentacja dostępnego w ofercie wypożyczalni samochodów East Rent auta elektrycznego – które obecnie zostało wynajęte przez jedną z firm kurierskich. Zaletami takiego auta jest brak emisji spalin oraz bardzo niskie koszty eksploatacji. Niewielkie wymiary samochodu pozwalają na sprawne przemieszczanie się po miejskich arteriach oraz parkowanie nawet w najmniejszych wolnych miejscach – co jest bardzo ważne w przypadku ścisłego centrum miasta.
Podsumowując, wynajem auta jest rozwiązaniem dostępnym dla każdego. Poza ograniczeniem wydatków związanych z eksploatacją samochodu, jesteśmy pewni bezpieczeństwa oraz komfortu podróży.
Emisja programu w TVP Białystok odbyła się 11 i 18 września.

Zapraszamy do obejrzenia!
Link do programu.